Odpowiedzialny biznes

Agora-ludzie

Grupa Agora w kompleksowy sposób podchodzi do odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością. Definiuje ją jako wszelkie działania, które przekładają się na pozytywny wpływ firmy na jej otoczenie oraz niwelują ryzyka pozafinansowe w jej działalności. Wśród głównych obszarów odpowiedzialnego biznesu Grupy Agora znajdują się takie obszary jak: odpowiedzialne zarządzanie, odpowiedzialny pracodawca, odpowiedzialność społeczna i odpowiedzialność środowiskowa.

Odpowiedzialne zarządzanie

Celem firmy jest zarządzanie grupą kapitałową w sposób odpowiedzialny i transparentny na wszystkich płaszczyznach jej działalności.

Odpowiedzialny pracodawca

Pracownicy są jedną z kluczowych grup interesariuszy firmy. Stanowią ważny kapitał Agory, a ich kompetencje i doświadczenie są istotnym czynnikiem w realizacji strategii firmy.

Odpowiedzialność społeczna

Istotnym elementem, który przyczynia się do rozwoju Grupy Agora są działania społeczne, charytatywne, edukacyjne, obywatelskie i sponsoringowe. Media i marki Agory realizują szereg projektów prospołecznych, patronują wielu inicjatywom i włączają się w kampanie realizowane przez inne podmioty.

Odpowiedzialność środowiskowa

Kwestie związane z odpowiedzialnością Grupy Agora za środowisko są skupione wokół jej działalności. Można na ich podstawie określić wpływ na środowisko m.in. działalności poligraficznej spółki. Jednocześnie Agora sama inicjuje akcje społeczne i angażuje się w liczne projekty środowiskowe.

Fundacja Agory

Fundacja Agory wspiera wybrane aktywności społeczne mediów spółki, w tym akcje realizowane przez "Gazetę Wyborczą", a także szereg organizacji non-profit, które niosą pomoc ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz prowadzą programy stypendialne czy wyrównywania szans.

Kontakt

Pierwsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Agora zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego - Media, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Dokument spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania informacji niefinansowych począwszy od 2017 roku.