Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki. Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki co najmniej połowa członków Rady będzie spełniać wymogi niezależności określone w par. 20 ust.4. Obecnie 4 z 6 członków Rady Nadzorczej Agory SA spełnia te wymogi*.

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej Agory należy ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji spółki z podmiotami powiązanymi. Takie transakcje nie mogą być zawierane bez zgody niezależnych członków rady. Rada Nadzorcza Agory spotyka się co najmniej raz na kwartał.

Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń.

* jeden z członków Rady Nadzorczej (Pani Wanda Rapaczynski) posiada 1 udział (o wartości nominalnej 10 427,84 zł) w Agorze-Holding Sp. z o.o., która dysponuje 33,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory SA. Udział posiadany przez członka Rady Nadzorczej stanowi 16,67% kapitału zakładowego Agory-Holding Sp. z o.o. i uprawnia do wykonywania 16,67% głosów na zgromadzeniu wspólników Agory Holding Sp. z o.o.

* drugi członek Rady Nadzorczej (Pani Anna Kryńska-Godlewska) jest dyrektor inwestycyjną oraz członkiem zarządu Funduszu Media Development Investment Fund w Nowym Jorku, który posiada 11,22% udziału w kapitale zakładowym Agory S.A. oraz uprawnia fundusz do 8,26% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.